+ Y + X - Z + Z - X - Y Z X r ZMĚNA ROZMĚRŮ (KOREKCE) PŘI POUŽITÍ RÁDIUSU КОРРЕКЦИЯ ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ ИНСТРУМЕНТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РА ДИУСА ПРИ ВЕРШИНЕ ПЛАСТИНЫ + Y Kr ZMIANA WYMIARÓW (KOREKC JA) ZE WZGLĘDU NA PROMIEŃ NAROŻA + X ZMENA ROZMERU (KOREKCIE) PRI POUŽITÍ RÁDIUSU - Z + Z - X Změna rozměrů (korekce) při použití rádiusu: Коррекция при изменении радиуса при вершине: - Y Zmiana wymiarów (korekcja) ze względu na promień naroża: Zmena rozmeru (korekcie) pri použití rádiusu: Obrázek / Рисунок / Rysunek / Obrázok 19 Z X Z X r + Y Kr + X - Z + Z Z - X X - Y Tabulka / Таблица / Tabela / Tabuľka č. 14 POZOR – data platí pro pravé vnější nože orientované dle obrázku č. 19. Pro nože vnitřní, levé popř. jinak orientované je nutné provést korekturu znamének +/– (resp. zaměni- thodnoty X/Z) ВНИМАНИЕ – информация действительна для правой державки, установленной как показано на рис. № 19. Для расточных левосторонних державок или державок другой ориентации необходимо сделать корректировку +/– (на значения X/Z) Z X UWAGA – podane dane są właściwe dla noży prawych, rysunek nr 19. W przypadku lewych noży (ew. inaczej ustawionych) konieczne jest dokonanie korekty oznaczeń +/– (lub zamiana współrzędnych X/Z) POZOR – údaje platia pre pravé vonkajšie nože, orientované podľa obrázka č. 19 pre vnútorné nože, ľavé alebo inak orientované je potrebné vykonať korektúru znamienok +/- (resp. zameniť hodnoty X/Z) r Kr Držák Souřadnice Rádius 0,5 Rádius 1,0 Rádius 1,5 Державка Координата Радиус 0,5 Радиус 1,0 Радиус 1,5 Nóż Wspołrzędne Promień 0,5 Promień 1,0 Promień 1,5 Držiak Súradnice Rádius 0,5 Rádius 1,0 Rádius 1,5 Vnější držák x 0,443 0,000 -0,433 Для наружного точения CKJNR/L Z X Noże zewnętrzne z -0,050 0,000 0,050 External holder Držák Souřadnice Rádius 02 Rádius 04 Rádius 08 Rádius 12 Rádius 16 Rádius 24 Rádius 32 Державка Координата Радиус 02 Радиус 04 Радиус 08 Радиус 12 Радиус 16 Радиус 24 Радиус 32 Nóż Wspołrzędne Promień 02 Promień 04 Promień 08 Promień 12 Promień 16 Promień 24 Promień 32 Držiak Súradnice Rádius 02 Rádius 04 Rádius 08 Rádius 12 Rádius 16 Rádius 24 Rádius 32 x 0,060 0,040 0,000 -0,040 -0,080 -0,160 -0,240 DCLNR/L z -0,062 -0,042 0,000 0,042 0,083 0,166 0,249 x 0,516 0,347 0,000 -0,329 -0,667 -1,343 -2,019 DDJNR/L z -0,056 -0,041 0,000 0,022 0,054 0,117 0,180 x 0,252 0,170 0,000 -0,158 -0,322 -0,649 -0,977 Vnější držák DSBNR/L z 0,422 0,280 0,000 -0,285 -0,568 -1,134 -1,700 Для наружного x 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 точения DSDNN z 0,247 0,165 0,000 -0,165 -0,33 -0,659 -0,989 Noże zewnętrzne Vonkajše nože x 0,134 0,089 0,000 -0,089 -0,178 -0,358 -0,537 DSKNR/L z -0,167 -0,111 0,000 0,111 0,222 0,444 0,667 x 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 DSSNR/L z 0,245 0,162 0,000 -0,167 -0,322 -0,662 -0,992 x 0,426 0,284 0,000 -0,284 -0,569 -1,137 -1,705 DTFNR/L z 0,029 0,019 0,000 -0,019 -0,04 -0,078 -0,117 T418