SOE09Z P M N S d d b k b r 43° t a t pmax 5,0 (14,1) mm g f L g p L 43° 43° a p max k d 1 d 1 r D D D 1 D 1 0,09 - 0,25 h m 8 1 2 7 3 ISO D D 1 L d d 1 b t g° f g ° p 6 5 4 max. kg 80A05R-S45OE09Z-C 80 95 50 27 22 12,4 7 +6 +10 5 ü 6100 ü 1,32 GI293 FA064 – 100A06R-S45OE09Z-C 100 115 50 32 45 14,4 8 +6 +10 6 ü 5400 ü 1,90 GI293 FA061 AC002 125A05R-S45OE09Z-C 125 140 63 40 56 16,4 9 +6 +10 5 ü 4800 ü 3,49 GI293 FA061 AC003 125A07R-S45OE09Z-C 125 140 63 40 56 16,4 9 +6 +10 7 ü 4800 ü 3,38 GI293 FA061 AC003 160C06R-S45OE09Z-C 160 175 63 40 66,7 16,4 9 +6 +10 6 ü 4300 ü 6,11 GI293 FA066 – ISO 6462 DIN 8030 160C08R-S45OE09Z-C 160 175 63 40 66,7 16,4 9 +6 +10 8 ü 4300 ü 6,12 GI293 FA066 – 200C08R-S45OE09Z-C 200 215 63 60 101,6 25,7 14 +6 +10 8 ü 3800 ü 11,09 GI293 FA067 – 200C10R-S45OE09Z-C 200 215 63 60 101,6 25,7 14 +1 +10 10 ü 3800 ü 11,50 GI293 FA067 – 250C12R-S45OE09Z-C 250 265 63 60 101,6 25,7 14 +1 +10 12 ü 3400 ü 18,50 GI293 FA068 – 315C14R-S45OE09Z-C 315 330 80 60 101,6 25,7 14 +1 +10 14 ü 3000 ü 36,00 GI293 FA069 – GI293 OEHT 0906AE.. REHT 2406M0.. XEHT 0906AE.. Nm FA061 US 68020-T30P 15,0 M 8 20 SDR T30P-T – – – – – – FA064 US 68020-T30P 15,0 M 8 20 SDR T30P-T HS 1230C – – – – – FA066 US 68020-T30P 15,0 M 8 20 SDR T30P-T HS 1240C CAC 160C HSD 0825C HXK 5 – – FA067 US 68020-T30P 15,0 M 8 20 SDR T30P-T HS 1655C CAC 200C HSD 1025C HXK 7 – – FA068 US 68020-T30P 15,0 M 8 20 SDR T30P-T HS 1655C CAC 250C HSD 1025C HXK 7 – – FA069 US 68020-T30P 15,0 M 8 20 SDR T30P-T HS 1655C CAC 315C HSD 1035C HXK 7 CACP 315C RRH 34 AC002 KS 1635 K.FMH32 AC003 KS 2040 K.FMH40 M56