Âñïîìîãàòåëüíûé èÂíñòïîðìóîìãåàíòòåëüíûé èíñòðóìåíò ê ñòàíêàì ñ ×ÏÓ ê ñòàíêàì ñ ×ÏÓ Ðåçüáîíàðåçíîé ïàòðîí Модель Размеры метчика D, мм L, мм Тип цанги BT30-WER16-90 МЗ-М12 30 90 ER-TC16 BT30-WER20-100 М4-М16 34 100 ER-TC20 BT40-WER16-90 МЗ-М12 30 90 ER-TC16 BT40-WER20-100 М4-М16 34 100 ER-TC20 BT40-WER25-110 М5-М20 42 110 ER-TC25 BT40-WER32-120 М8-М27 50 120 ER-TC32 BT50-WER16-90 МЗ-М12 30 90 ER-TC16 BT50-WER20-100 М4-М16 34 100 ER-TC20 BT50-WER25-110 М5-М20 42 110 ER-TC25 BT50-WER32-120 М8-М27 50 120 ER-TC32 Ðåçüáîíàðåçíîé ïàòðîí ñ öèëèíäðè÷åñêèì õâîñòîâèêîì Модель Размеры метчика d, мм D, мм L, мм Тип цанги SL20-WER16-80 МЗ-М12 20 30 80 ER-TC16 SL20-WER20-80 М4-М16 20 34 80 ER-TC20 SL25-WER16-80 МЗ-М12 25 30 80 ER-TC16 SL25-WER20-80 М4-М16 25 34 80 ER-TC20 SL25-WER25-80 М5-М20 25 42 80 ER-TC25 C32-TER20 М4-М16 32 34 80 ER-TC20 SL32-WER25-80 М5-М20 32 42 80 ER-TC25 SL32-WER32-80 М8-М27 32 50 80 ER-TC32 C40-TER16 МЗ-М12 40 28 75 ER-TC16 C40-TER20 М4-М16 40 34 80 ER-TC20 C40-TER25 М5-М20 40 42 80 ER-TC25 C40-TER32 М8-М27 40 50 80 ER-TC32 8