Âñïîìîãàòåëüíûé èíñòðóìåíò ê ñòàíêàì ñ ×ÏÓ Öàíãîâûé ïàòðîí ñ öèëèíäðè÷åñêèì õâîñòîâèêîì è ëûñêîé SL- ER- DIN 6499 Модель L1, мм D1, мм D, мм SL16-ER11-70 70 16 19 SL16-ER16-70 70 16 30 SL20-ER11-70 70 20 19 SL20-ER16-70 70 20 30 SL20-ER16-100 100 20 30 SL20-ER20-80 80 20 34 SL20-ER20-100 100 20 30 SL25-ER16-70 70 25 30 SL25-ER20-70 70 25 34 SL25-ER25-70 70 25 42 SL25-ER32-60 60 25 50 SL25-ER40-60 60 25 63 SL32-ER20-80 80 32 34 SL32-ER25-80 80 32 42 SL32-ER32-80 80 32 50 SL32-ER40-80 80 32 63 SL40-ER25-80 80 40 42 SL40-ER32-80 80 40 50 SL40-ER40-80 80 40 63 Öàíãîâûé ïàòðîí ñ öèëèíäðè÷åñêèì õâîñòîâèêîì è ìàëîãàáàðèòíîé ãàéêîé BC- ER- DIN 6499 Модель L1, мм D1, мм D, мм BC16-ER11-120M 120 16 17,5 BC16-ER16-120M 120 16 23,5 BC20-ER16-100M 100 20 23,5 BC20-ER16-120M 120 20 23,5 BC20-ER16-150M 150 20 23,5 BC20-ER20-100M 100 20 28 BC20-ER20-120M 120 20 28 BC20-ER20-150M 150 20 28 BC25-ER16-120M 120 25 23,5 BC25-ER20-120M 120 25 28 BC25-ER25-120M 120 25 35 4