Âñïîìîãàòåëüíûé èíñòðóìåíò ê ñòàíêàì ñ ×ÏÓ Ðàñòî÷íûå ãîëîâêè EBOR48 EBOR48 Модель EBOR48 Диапазон, мм Ø6-90 Наружный диаметр, мм Ø48 Длина головки, мм 83 Диаметр отверстия Ø16 под резец, мм Цена деления, мм 0.01 Модель L1 Н BT30-EBOR48 45 BT40-EBOR48 60 48 BT50-EBOR48 75 Диапазон Модель Код резца расточки, D, мм M, мм Диапазон, мм Тип пластины Винт Ключ инст. мм BR1606-20 6-9 6 20 8-11 WBGT060102L M2 Т6 BR1608-28 8-11 8 28 8-11 TBGT060102L M2 Т6 BR1610-36 10-13 10 36 10-13 TBGT060104L М2 Т6 BR1612-42 12-15 12 42 12-15 TPGT090204L М2.5 Т8 BR1614-50 14-17 14 50 12-15 TPGT090204L М2.5 Т8 BR1616-60 16-20 16 60 16-21 TPGT090204L М2.5 Т8 EBOR48 BR1620-63 20-24 20 63 20-26 TPGT090204L МЗ Т8 BR1624-64 24-28 24 64 25-31 TPGT090204L МЗ Т8 BM5 60+SRTP2838/SRTP3652/SRTP4470 4 SRTP2838 28-38 +...10 TPGT090202L Т8 SRTP3652 36-52 +...12 TPGT090204L Т8 SRTP4470 44-70- +...12 TPGT090204L Т8 BM8 6 SRTP5890 58-90 +...20 TPGT090204L Т8 16