Âñïîìîãàòåëüíûé èíñòðóìåíò ê ñòàíêàì ñ ×ÏÓ Îïðàâêà äëÿ ñâ¸ðë ñ êîíóñîì Ìîðçå/MTA ВТЗ0,BT40, BT50 Модель Рис. Конус Морзе L, мм С, мм Размер сверла ВТ30-МТА1-45 1 45 ВТ30-МТА1-120 2 1 120 25 02-014 ВТ30-МТА1-180 180 ВТ30-МТА2-60 1 60 ВТ30-МТА2-120 2 2 120 32 014-023 ВТ30-МТА2-180 180 ВТ30-МТАЗ-90 1 3 90 40 023-032 ВТ30-МТАЗ-135 2 135 ВТ40-МТА1-45 1 45 ВТ40-МТА1-120 2 1 120 25 014-023 ВТ40-МТА1-180 180 ВТ40-МТА2-60 1 60 ВТ40-МТА2-120 2 2 120 32 014-023 ВТ40-МТА2-180 180 ВТ40-МТАЗ-75 1 75 ВТ40-МТАЗ-135 2 3 135 40 023-032 ВТ40-МТАЗ-180 180 ВТ40-МТА4-90 1 4 90 50 032-050 ВТ40-МТА4-165 2 165 ВТ50-МТА1-45 1 45 ВТ50-МТА1-120 2 1 120 25 02-014 ВТ50-МТА1-180 180 ВТ50-МТА2-45 1 45 ВТ50-МТА2-135 2 2 135 32 014-023 ВТ50-МТА2-180 180 ВТ50-МТАЗ-45 1 45 ВТ50-МТАЗ-150 2 3 150 40 023-032 ВТ50-МТАЗ-180 180 ВТ50-МТА4-75 1 4 75 50 032-050 ВТ50-МТА4-180 2 180 ВТ50-МТА5-105 1 5 105 65 050 - 075 ВТ50-МТА5-210 2 210 11