Workpiece materials Materiali Werkstoffmaterialien Matériaux Materiales Материалы INFO SS AFNOR UNE-IHA JIS UNI EN UNS GOST ZRE1 MN65120 M12330 TTYAP-HHTOAO-4NHTA 41000 — AS4G ALSi5Mg AS4GU 45300 ALSi5Cu 1 4244 A-S7G AC4C 42000 AlSi7Mg TPYUP-HHPOUON 4250 A-S9U3 AC4B 46500 Al Si9 Cu3 (Fe) (Zn) 4253 A-S10G 43100 Al Si 10 Mg TSUYPHHOON 43200 4247 4260 A-S12 47000 Al Si 12 (Cu) TAYLPHHOON 4261 A-S12U AC3A 44100 Al Si 12 4252 A-SU12 AC4A 51300 ALMg 6 A-S5UZ AC2A 45000 Al Si 6 Cu 4 A-S5U3 AC2A 45200 Al Si 5 Cu 3 Mn THYRPCHOON ADC12 A-S5U AC2A 45400 Al Si 5 Cu 3 A-U5GT AC1B 2100 Al Cu 4 Mg Ti TSUYPHHMOIONIN AlSi18Cu1Mg1Ni1 A-S12UN AC8A AlSi12Cu1Mg1Ni1 G-A9 THYLPHOON G-A9Z1 G-Z4TR C-SD-TA G-Ag22.5 G-A6-Z1 MG-P-63 M11600 (G-A7-Z1) MG-P-61 LFTA 4212 A-SGM0.7/6082 AW-6082 AA6082 4253 A-S10G AC-43400 A13600 AC-44200 SUTA ADC14 HDSRSIL-LHSSS/CO G2 MDTA HF VH/UP MEF ALU MEX UH HENSSD/CMOIL-LHSSSP CBUARRRBSIDE 29