Workpiece materials Materiali Werkstoffmaterialien Matériaux Materiales Материалы INFO SS AFNOR UNE-IHA JIS UNI EN UNS GOST 4010 A4 L-3001 A1×3 9001/1 TTYAP-HHTOAO-4NHTA 4007 A5 A1×1 9001/2 AW-1050A AA1050A A7 A8 4054 L-3811 AW-3103 AA3103 TPYUP-HHPOUON A-M1/3003 A3003 AW-3003 AA3003 AMG0.5 9003/4 TSUYPHHOON AM1G L-3820 9003/2 ASGPB 4338 A-U4SG/2014 L-3130 9002/3 AW-2014 AA2014 TAYLPHHOON AU2G 9002/1 AU4G L-3120 A3×2 9002/2 AU4G1 L-3140 A3×4 9002/4 4335 AU4Pb L-3121 — 9002/8 THYRPCHOON 4355 A-U5PbBi/2011 L-3192 A2011 9002/5 AW-2011 AA2011 4251 AC-46200 A13800 4244 A-S7G AC 4C 3599 AC-42000 TSUYPHHMOIONIN 4103 A-GS/6060 L-3441 9006/1 AW-6060 AA6060 4104,4107 A-GSUC/6061 L-3454 (A6063) AW-6063 AA6005 AGSUC L-3420 A2×4 9006/2 THYLPHOON 4106 A-G0.6 L-3350 9005/1 AW-5005 AA5005 9005/7 4120 AG2.5C L-3360 A2×1 9005/2 AG2M L-3361 C-SD-TA AG3 9005/8 AG2.5MC L-3391 A2×9 9005/3 4140 AG4.5MC L-3321 A2×7 9005/5 A-G5 LFTA AGSUC A2×4 9006/2 4212 ASGM 0.7 L-3451 — 9006/4 AGS/L SUTA 9007/4 HDSRSIL-LHSSS/CO 4425 AZ5G L-3741 — 9007/1 AW-7020 AA7020 AZ5GU L-3710 A34×6 9007/2 AW-7075 AA7075 G2 MDTA HF VH/UP MEF ALU MEX UH HENSSD/CMOIL-LHSSSP CBUARRRBSIDE 27