HSS and HSS/Co drills INFO 138N-138NTI DIN 338 N type for general purpose, short (138N), N type for general purpose, TiN coated, short (138NTI) 138N 138NTI TA-THYTPAH-4OHOTNA * < Ø2 mm = BR 138N TYPPHUO-HOPNU TYPHOSOUNH 138NTI TYPHOAOLNH P M K N S H + , , TYPHOHORNC + 1st choice , suitable TSYUPHHOMOINNI 138N 138NTI D(h8) D Tol. d l L PACKAGING EDP No. Stock EDP No. Stock TYPHOOHNL 0.20 0/-0.014 0.2 2.5 19 10 P138NB0020 h 0.30 0/-0.014 0.3 3 19 10 P138NB0030 h 0.40 0/-0.014 0.4 5 20 10 P138NB0040 h C-SD-TA 0.50 0/-0.014 0.5 6 22 10 P138NB0050 h 0.60 0/-0.014 0.6 7 24 10 P138NB0060 h 0.70 0/-0.014 0.7 9 28 10 P138NB0070 h LFTA 0.80 0/-0.014 0.8 10 30 10 P138NB0080 h 0.90 0/-0.014 0.9 11 32 10 P138NB0090 h 1.00 0/-0.014 1 12 34 10 P138NB0100 h P138NTI0100 h SUTA 1.10 0/-0.014 1.1 14 36 10 P138NB0110 h P138NTI0110 h 1.20 0/-0.014 1.2 16 38 10 P138NB0120 h P138NTI0120 h HSS-HDSSR/ILCLOS 1.25 0/-0.014 1.25 16 38 10 P138NB0125 h 1.30 0/-0.014 1.3 16 38 10 P138NB0130 h P138NTI0130 h 1.40 0/-0.014 1.4 18 40 10 P138NB0140 h P138NTI0140 h G2 1.50 0/-0.014 1.5 18 40 10 P138NB0150 h P138NTI0150 h 1.60 0/-0.014 1.6 20 43 10 P138NB0160 h P138NTI0160 h 1.70 0/-0.014 1.7 20 43 10 P138NB0170 h P138NTI0170 h MDTA 1.75 0/-0.014 1.75 22 46 10 P138NB0175 h 1.80 0/-0.014 1.8 22 46 10 P138NB0180 h P138NTI0180 h 1.90 0/-0.014 1.9 22 46 10 P138NB0190 h P138NTI0190 h HF VH/UP 2.00 0/-0.014 2 24 49 10 P138N0200 h P138NTI0200 h 2.10 0/-0.014 2.1 24 49 10 P138N0210 h P138NTI0210 h 2.20 0/-0.014 2.2 27 53 10 P138N0220 h P138NTI0220 h MEF 2.25 0/-0.014 2.25 27 53 10 P138N0225 h 2.30 0/-0.014 2.3 27 53 10 P138N0230 h P138NTI0230 h 2.40 0/-0.014 2.4 30 57 10 P138N0240 h P138NTI0240 h ALU 2.50 0/-0.014 2.5 30 57 10 P138N0250 h P138NTI0250 h 2.60 0/-0.014 2.6 30 57 10 P138N0260 h P138NTI0260 h 2.70 0/-0.014 2.7 33 61 10 P138N0270 h P138NTI0270 h MEX 2.75 0/-0.014 2.75 33 61 10 P138N0275 h 2.80 0/-0.014 2.8 33 61 10 P138N0280 h P138NTI0280 h 2.90 0/-0.014 2.9 33 61 10 P138N0290 h P138NTI0290 h UH 3.00 0/-0.014 3 33 61 10 P138N0300 h P138NTI0300 h 3.10 0/-0.018 3.1 36 65 10 P138N0310 h P138NTI0310 h 3.20 0/-0.018 3.2 36 65 10 P138N0320 h P138NTI0320 h HSSE/NCDO-MHISLSLPS 3.25 0/-0.018 3.25 36 65 10 P138N0325 h 3.30 0/-0.018 3.3 36 65 10 P138N0330 h P138NTI0330 h 3.40 0/-0.018 3.4 39 70 10 P138N0340 h P138NTI0340 h CARBIDE 3.50 0/-0.018 3.5 39 70 10 P138N0350 h P138NTI0350 h BURRS h stock standard f non-standard stock m stock exhaustion 248